Algemene Voorwaarden van Travel 2 America.nl bij het bestellen van Road Books (voor Reizen op maat gelden andere reisvoorwaarden).

Identiteit Travel @ America

Travel 2 America

Kamer van Koophandel te Utrecht nummer 30252684

BTW Nummer: NL8203.38.576.B01.

Contact: info@travel2america.nl

Artikel 1. Definities

1.1 Onder Opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die met Travel 2 America.nl een overeenkomst aangaat.

1.2 Onder overeenkomst wordt iedere overeenkomst verstaan die schriftelijk of elektronisch, tussen Travel 2 America.nl en de opdrachtgever tot stand komt.

Artikel 2. Toepasbaarheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

I2.3 ndien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 3. Prijs, Overeenkomst

3.1 De prijzen zoals vermeld op de website van Travel 2 America.nl zijn in Euro/’s (tenzij anders aangegeven) en inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Travel 2 America.nl heeft het recht de vermelde prijzen te wijzigen.

3.2 Alle informatie, prijzen en gegevens betreffende afstanden, routes, hotels, Nationale Parken en dergelijke zijn zo nauwkeurig mogelijk en waarheidsgetrouw opgenomen in het Road Book. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het het Road Book binden de Travel 2 America niet.

3.3 Niets uit het Road Book mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

3.4 Opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor zijn/haar reis ter plekke en dient de lokale weersomstandigheden, wegen, routes, afstanden etc te checken.

Artikel 4. Betaling, Levering

4.1 Travel 2 America zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Road Books.

4.2 Tenzij anders overeengekomen dient betaling vooruit online te worden voldaan.

4.3 Na betaling van het verschuldigde bedrag kan Opdrachtgever binnen een termijn van 30 dagen het Road Book downloaden, met een maximum van drie keer.

4.4 Travel 2 America heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en heeft gezorgd voor een veilige web-omgeving.

Artikel 5. Reclameren, Klachten, aansprakelijkheid

5.1 Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van producten en/of diensten de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent het door Travel 2 America geleverd product, dienen door de Opdrachtgever terstond aan Travel 2 America gemotiveerd binnen uiterlijk 5 dagen na aflevering per e-mail worden medegedeeld. In overleg tussen Opdrachtgever en Travel 2 America kan levering van het ontbrekende, herstel of vervanging plaatsvinden. Bij overschrijding van de 5 dagen termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Travel 2 America geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

5.2 Road Books zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Travel 2 America werkt zo zorgvuldig mogelijk en staat er voor in dat het Road Book voldoet aan de overeenkomst, de vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid . Fouten op haar internetsite en in de Road Books kunnen nimmer lijden tot een schadeclaim.

6.2 Travel 2 America is nimmer aansprakelijk voor (in)directe schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 7. Persoonsgegevens

7.1 Door Opdrachtgever ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand alleen ter gebruik voor de uitvoering van de bestelling van opdrachtgever.

7.2 De gegevens van Opdrachtgever worden opgenomen in een centraal bestand van Travel 2 America en zullen alleen worden gebruikt om Opdrachtgever volledig up-to-date te houden voor wat betreft de zaken en diensten van Travel 2 America tenzij Opdrachtgever heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. De verwerking van de gegevens van Opdrachtgever zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.